ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania pn.: załadunek, wywóz i odzysk wg kodu R10 ustabilizowanych wapnem palonym-mielonym komunalnych osadów
ściekowych z Oczyszczalni Ścieków w Kościanie.

Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się,
iż w postępowaniu nr 3/ZP/2019 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  oferta
nr 2 złożona przez Konsorcjum: Lider – JAR-AN – TRANS Sp. z o.o., Uczestnik – Przedsiębiorstwo Rolno-Usługowe Rol – Car  Sp. z o.o.
została uznana za najkorzystniejszą.
W/w oferta otrzymała 100 pkt. wg kryterium określonym w SIWZ.
Zgodnie z § 30 ust. 9 umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana po 10.03.2019 r.
Jednocześnie zamawiający informuje iż działając zgodnie z § 25  4 w/w regulaminu odrzuca ofertę złożoną przez Usługi Agrotechniczne
Jarosław Ratajak. Wykonawca nie uzupełnił dokumentów w wyznaczonym przez zamawiającego terminie.