ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania pn.: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze w rejonie ul. Północnej w Kościanie.

Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 4/ZP/2019 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  oferta nr 1 złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno – Budowlanych „ECOBUD” Jerzy Marciniak ul. Floriana Marciniaka 8, 64-020 Czempiń   została uznana za najkorzystniejszą.

W/w oferta otrzymała po 100 pkt w każdym z trzech zadań, wg kryterium określonym w SIWZ.

Zgodnie z § 30 ust. 9 umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana po 23.04.2019 r.

Druga oferta została złożona przez BAKOS Sp. z o.o. ul. Poznańska 92, 62-040 Puszczykowo i otrzymała 90,37 pkt wg kryterium określonym w SIWZ.