Sprawozdania finansowe za 2018 rok

Arkusz wyłączeń

Bilans

Informacja dodatkowa

Rachunek zysków i strat

Zestawienie zmian w funduszu jednostki