ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania pn.: Wykonywanie w sytuacjach awaryjnych prac związanych z czyszczeniem i skanowaniem kanalizacji wraz z wykonywaniem napraw bezwykopowych.

Na podstawie § 30  ust. 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 5/ZP/2019 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oferta  Cons Control System ul. Klonowa 3, 66-016 Czerwieńsk została złożona jako jedyna i tym samym została uznana za najkorzystniejszą.

W/w oferta otrzymała po 100 pkt w każdym z trzech zadań, wg kryterium określonym w SIWZ. Zgodnie z § 30 ust. 10 umowa w sprawie realizacji zamówienia może zostać podpisana z pominięciem obowiązujących terminów.