ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. ul. Czempińska 2, 64-000 Kościan informują, iż na wykonanie opracowania wraz uzyskaniem niezbędnego zatwierdzenia, dokumentacji projektowej na wykonanie trzech rozpoznawczych otworów hydrogeologicznych dla potrzeb ujmowania wód podziemnych z utworów mioceńskich będących we władaniu Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. (Stacja Uzdatniania Wody ul. Jesionowa oraz ujęcia wody Łąki i Kurza Góra) wraz z udokumentowaniem zasobów najkorzystniejsza oferta została złożona przez firmę HYDROGEOLOG Zakład Projektowo-Usługowy Geologiczna Obsługa Ujęć Wody Ireneusz Chomicki z m. Mosina.

Pozostałe złożone oferty:

1. Usługi Projektowe w Zakresie Hydrogeologii Cichocka Jolanta,  Poznań.

Zgodnie z § 12 ust.4 Regulaminu procedur dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Wodociągów Kościańskich Sp. z o.o. o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro oferta złożona przez EKOGEO Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe, Wargowo, zostaje odrzucona. Wykonawca nie uzupełnił oferty o brakujące dokumenty w określonym przez zamawiającego terminie.

Umowa w sprawie realizacji zamówienia zostanie podpisana po 02 września 2019 r.