ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Wodociągi Kościańskie Sp. z o.o. informują, iż w zapytaniu ofertowym nr 43/ZO/2019 na sprzedaż i dostawę złoża dla dwóch filtrów na SUW ŁAZIENKI
w Kościanie najkorzystniejsza oferta wpłynęła od DYNAMIK FILTR Nicoń i Wspólnicy S.J.

Druga oferta została złożona przez ACES S.A. z Gdyni.