Zawiadomienie o wyborze oferty - instalacja odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościana

 

Kościan, dnia 30 sierpnia  2019 r.

BZP. 271.1.11.2019

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na instalację odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kościana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 3 „Energia”, Działania 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych ”, Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii”  wybrano  ofertę SANITO Sp. z o.o. Ul. Puławska 476, 02-884 Warszawa za  cenę  4 795 813,77 zł.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą  na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert :

Nr oferty

 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów kryterium - 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

wydłużony okres gwarancji na inwertery

 35 pkt

 

Ilość przyznanych  punktów

wydłużony okres gwarancji  na kolektory słoneczne

 5 pkt

Razem

Kolejność

1.

FlexiPower GROUP Sp.  Z o.o.. Sp. K

 ul. Majora Hubala 157

 95-054 Wola Zaradzyńska

59,76

35

5

99,76

II

2

HYMON ENERGY

Sp. z o.o. ul. Dojazd 16a

33-100 Tarnów

55,00

35

5

95,00

III

3.

SANITO Sp. z o.o. ul. Puławska 476

 02-884 Warszawa

60

35

5

100,00

I

 

H.W.

 

                                                                                              z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                              /-/ Regina Mielcarek

                                                                                           Kierownik Biura Zamówień Publicznych