Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dostawa paliwa gazowego do celów grzewczych na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

Kościan, dnia 17 września 2019r.

BZP.271.1.17.2019

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA

 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) unieważnia się postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa gazowego do celów grzewczych na obiekcie przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie.

                                                                                                               z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                                        /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                           Kierownik Biura Zamówień Publicznych