Zapytanie ofertowe - zakup i wdrożenie urządzenia backop

Kościan, dnia 25 października 2019 r.

 

BZP. 271.2.40.2019

 

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zmianami), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na zakup i wdrożenie systemu do backup’u Unitrends Recovery Series model RS-8004 na potrzeby Urzędu Miejskiego Kościana

 

Zamawiający: Burmistrz Miasta Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

 

 1. Termin realizacji zamówienia: 5 tygodni od dnia podpisania umowy.
 2. Przedmiotem zamówienia jest na zakup i wdrożenie systemu do backup’u Unitrends Recovery Series model RS-8004 na potrzeby Urzędu Miejskiego Kościana. Opis przedmiotu zamówienia  stanowi załącznik nr 1.
  1. Kryterium wyboru oferty:  najniższa cena.
 1. Do oferty należy dołączyć:

dokument określający zasady reprezentacji oraz osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik także pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji.

 1. Sposób obliczenia : cenę należy podać w formie ryczałtu zgodnie z formularzem oferty – załącznik do zapytania ofertowego nr 2. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyfrowo i słownie.
 2. Ofertę podpisuje osoba uprawniona do podpisania w imieniu Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku niezałączenia pełnomocnictwa Wykonawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.

UWAGA: Niespełnienie wymagań zawartych w punkcie 5,6,7,8 i 9 powoduje dyskwalifikacje oferty ze względów formalnych i zaprzestaje się jej rozpatrywania.

 1. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis

Zapytanie ofertowe – zakup i wdrożenie systemu do backup’u Unitrends Recovery Series model RS-8004  dla potrzeb Urzędu Miejskiego  Kościana  nie otwierać przed 05.11.2019”.

 1. Oferty należy złożyć do dnia 05 listopada  2019 roku  do godziny 1100 w Kancelarii Urzędu Miejskiego Kościana, Al. Kościuszki 22, parter.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 05.11.2019 r. o godzinie 1115w siedzibie Zamawiającego, pokój 204- Biuro Zamówień Publicznych.
 3. Oferty złożone po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.
 4. Osobą uprawnioną do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia jest: Rafał Sołtysiak – tel. 502 196 602.
 5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 6.  Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.
 7. Klauzula informacyjna:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

1)       administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Kościana z siedzibą w Urzędzie Miejskim Kościana, ul. Al. Kościuszki 22, Kościan;

2)       inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim Kościana jest Pan Szymon Ślusarek, e-mail: szymon.slusarek@koscian.eu;* tel. 65 512 28 22

Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w formie zapytania ofertowego na zakup i wdrożenie systemu do backup’u Unitrends Recovery Series model RS-8004 na potrzeby Urzędu Miejskiego Kościana

sprawa numer BZP.271.2.40.2019;

3)      odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w na mocy prawa, oraz osoby upoważnione przez Administratora Pana/Pani danych osobowych do przetwarzania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

4)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania, a zawarta umowa przez okres 10 lat;

5)       obowiązek podania przez Pani/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana jest warunkiem złożenia oferty, a następnie po uznaniu oferty jako najkorzystniejszej warunkiem zawarcia umowy; 

6)      w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

 

W załączeniu:

 1. Opis przedmiotu  zamówienia
 2. Formularz oferty.
 3. Projekt umowy.

 

                                                                                                              z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                              /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                              Kierownik Biura Zamówień Publicznych