Zawiadomienie o wyborze oferty - budowa ul. Czempińskiej w Kościanie

Kościan, 04.11.2019 r.

BZP.271.1.21.2019

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

 

Na podstawie art. 92 ust. 2     ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z  2019 r. , poz. 1843) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o zamówienie publiczne  w trybie przetargu nieograniczonego polegającego na    budowie ul. Czempińskiej w Kościanie, przyjęto ofertę Zakładu Instalacyjno Budowlanego Mateusz Maćkowiak ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek za cenę  1.364.851.29 zł.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą na  podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów

- kryterium 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów

-40% -termin płatności faktury

 

RAZEM

 

Kolejność ofert

1.

PUB „BRUKPOL” S.C.

Strzelce Wielkie 81 c

63-820 Piaski

 

50,80

 

40,00

 

90,80

 

IV

2.

Zakład Instalacyjno Budowlany Mateusz Maćkowiak ul. Świętojańska 7, 64-310 Lwówek

 

60,00

 

40,00

 

100,00

 

I

3.

MARDROG Maciej Kubacha ul. Bułgarska 10, Piechanin, 64-020 Czempiń

 

55,37

 

40,00

 

95,37

 

II

4.

STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

 

38,09

 

40,00

 

78,09

 

V

5.

Firma Usługowo Handlowa Jacek Malepszy

Ul. Gronowska 35

64-100 Leszno

 

51,27

 

40,00

 

91,27

 

III

 

                                                                                                       z up. Burmistrza Miasta Kościana

  Regina Mielcarek

Kierownik Biura Zamówień Publicznych