ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dotyczy postępowania pn.: „Wykonanie remontu pompowni ścieków zlokalizowanej w Kościnie przy ul. Nacławskiej”.

Na podstawie § 30  ust 8 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w postępowaniu nr 9/ZP/2019 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oferta złożona przez COATRENO Sp. z o.o. ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań została  uznana za najkorzystniejszą.

W/w oferta otrzymała 90 pkt wg kryterium ceny, 10 pkt wg kryterium gwarancji.

Zgodnie z § 24 ust.2 pkt.4 Zamawiający wyklucza z postępowania firmę HYDRO-PARTNER   Sp. z o.o. ul. Gronowska 4a, 64-100 Leszno. Wykonawca nie wykazał spełnienia warunków udziału w postępowaniu w wymaganym zakresie.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zgodnie z § 30 ust. 10 umowa w sprawie realizacji zamówienia może zostać podpisana po  24.11.2019 roku.