Zapytanie ofertowe - dowożenie dzieci niepełnosprawnych

 

Kościan, 22 listopada 2019 r.

 

BZP. 271.2.50.2019

 

 

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT

 

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie.

 

Zamawiający:   Burmistrz Miasta Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

 

  1. Termin realizacji zamówienia: od 02.01.2020 r.  do 31.12.2020 r. 
  2.  Dowożenie dotyczy sześciorga dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych w Kościanie do Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie w tym dwoje dzieci do Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie.
  3. Zakres  usługi oraz sposób realizacji zamówienia określa projekt umowy – załącznik nr 2.
  4.  Kryterium wyboru oferty : najniższa cena brutto  za 1 km.
  5. Sposób obliczenia ceny: cenę należy podać w formie ryczałtu zgodnie z formularzem oferty.
  6. Cena za 1 km  musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia.
  7.  Ofertę podpisuje osoba uprawniona do podpisania w imieniu Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

UWAGA: Niespełnienie wymagań zawartych w punkcie 7 i 8 powoduje dyskwalifikacje oferty ze względów formalnych i zaprzestaje się jej rozpatrywania.

8.     Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis

Zapytanie ofertowe – dowożenie dzieci nie otwierać do 28.11.2019 r.”.

 9. Oferty należy złożyć do dnia 28 listopada 2019 roku  do godziny 1100 w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, parter.

10.Otwarcie ofert nastąpi 28.11.2018 r. o godzinie 1115w siedzibie Zamawiającego, pokój 204- Biuro Zamówień Publicznych.

11.Oferty złożone po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.

12.Pracownik zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia: Pracownik Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Hubert Jordeczka  – Tel. 65 512 22 23 . Pytania można kierować w formie pisemnej na e-mail: bzp@koscian.pl.

13.Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

14.Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.

15.Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w formie zapytania ofertowego na dowożenie dzieci niepełnosprawnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Feliksa Stamma w Kościanie oraz Zespołu Szkół Specjalnych w Kościanie.

sprawa numer BZP.271.2.50.2019;

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 

 

W załączeniu:

  1. Formularz oferty.
  2. Projekt umowy.

                                                                                                                    z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                                     /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                                   Kierownik Biura Zamówień Publicznych