Zapytanie ofertowe -remont pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku nr 5 przy u.Bernardyńskiej 2 w Kościanie

Kościan, dnia 04 grudnia  2019 r.

 

BZP. 271.2.56.2019

 

 

ZAPROSZENIE  DO  SKŁADANIA  OFERT

 

 

Stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. , poz. 1843 ), zwracamy się z zapytaniem ofertowym o cenę na remont pomieszczeń znajdujących się na II piętrze budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2  w Kościanie.

 

Zamawiający: Burmistrz Miasta Kościana

Al. Kościuszki 22

64-000 Kościan

 

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28.02.2020 r.
 2. Zakres prac w ramach remontu pomieszczeń znajdujących się na II piętrze  budynku nr 5 przy ul. Bernardyńskiej 2  w Kościanie  obejmuje:

1)      wykonanie ścian działowych z płyt G-K na stelażach stalowych z wypełnieniem wełną mineralną gr. 100mm.

2)      dwukrotne malowanie jednostronne w kolorze białym postawionych ścian działowych.

3)      dwustronne wykonanie cokołu z płytek gresowych na ścianach działowych.

4)      montaż dwuskrzydłowych drzwi PVC 150x200cm wraz z ościeżnicą, okuciami, klamką i zamkiem patentowym w postawionej ścianie działowej. Drzwi PVC bezprogowe lub z możliwie niskim progiem.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w:

1)        rysunek poglądowy (załącznik nr 1),

2)        przedmiar robót (załącznik nr 2).

 1. Kryterium wyboru oferty:  najniższa cena.
 1. Przed złożeniem oferty zaleca się dokonać wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia.
 2. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty ( materiały i robociznę ) wynosi 36 miesiący  od dnia odebrania przez Zamawiającego robót i podpisania bez uwag protokołu odbioru końcowego.
 3. Sposób obliczenia : cenę należy podać w formie ryczałtu zgodnie z formularzem oferty – załącznik do zapytania ofertowego nr 3. Cena oferty obejmuje wszystkie koszty wykonania zamówienia i winna być określona cyfrowo i słownie.
 4. Ofertę podpisuje osoba uprawniona do podpisania w imieniu Wykonawcy, a jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo określające zakres umocowania podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie. W przypadku niezałączenia pełnomocnictwa Wykonawca zostanie wezwany do jego uzupełnienia.
 5. Ofertę sporządzoną w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem, należy umieścić w zabezpieczonej kopercie opisanej: Nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, napis

Zapytanie ofertowe –remont  pomieszczeń na II piętrze  budynku  nr 5 położonym w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2.

 nie otwierać przed 12.12.2019”.

 1. Oferty należy złożyć do dnia 12 grudnia     2019 roku  do godziny 1100 w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Kościanie, Al. Kościuszki 22, parter.
 2. Otwarcie ofert nastąpi 12.12.2019 r. o godzinie 1115w siedzibie Zamawiającego, pokój 204- Biuro Zamówień Publicznych.
 3. Oferty złożone po godzinie 1100 nie będą rozpatrywane.
 4. Pracownik zamawiającego uprawniony do udzielania wyjaśnień w zakresie przedmiotu zamówienia: Mikołaj Grabowski pracownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Mienia Gminnego  –  pisemnie e-mailem: mikolaj.grabowski@koscian.eu
 5. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny.
 6.  Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania zmian istotnych warunków zapytania ofertowego w trakcie postępowania.

Klauzula informacyjna:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. bRODO w celu udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) w formie zapytania ofertowego na  remont pomieszczeń w budynku położonym w Kościanie przy ul. Bączkowskiego 5a – sprawa numer BZP.271.2.56.2019;

−     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

−     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

−     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

−     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

−     na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

   

 * Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

W załączeniu:

 1. Rysunek poglądowy
 2. Przedmiar robót.
 3. Formularz oferty.
 4. Projekt umowy.

 

 

                                                                                                     z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                                                                   /-/ Regina Mielcarek

                                                                                                   Kierownik Biura Zamówień Publicznych