Zawiadomienie o wyborze oferty - rozbudowa systemu monitoringu w mieście Kościanie

Kościan, dnia 12 grudnia 2019 r.

BZP. 271.1.24.2019

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ) informuje się, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu monitoringu w mieście Kościanie, wybrano ofertę firmy Despol-Net Sp. z o.o. sp. K. ul. Dworcowa 2, 64-000 Kościan za cenę 290 280,00  zł.

 

Oferta została uznana za najkorzystniejszą  na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Streszczenie i porównanie złożonych ofert:

Nr oferty

 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba  albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy

Ilość przyznanych  punktów kryterium - 60 % cena

Ilość przyznanych  punktów kryterium -40 % okres gwarancji

Razem

Kolejność

1.

Despol-Net  sp. z o.o. Sp. K.

ul. Dworcowa 2

 64-000 Kościan

60,00

40,00

100,00

I

2.

ZETO S.A.

ul. Fredry 8a

60-967 Poznań

56,45

40,00

96,45

II

 

 

 

                                                              z up. Burmistrza Miasta Kościana

                                                             /-/ Regina Mielcarek

                                                           Kierownik Biura Zamówień Publicznych