Przetarg nieograniczony- utrzymanie czystości i zieleni przydrożnej w ulicach gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich w mieście Kościanie.

 

Ogłoszenie numer 512725-N-2020 z dnia 14.02.2020 r. - przetarg nieograniczony dotyczący utrzymania czystości oraz zieleni przydrożnej w ulicach gminnych, powiatowych i wojewódzkich w mieście Kościanie

SIWZ

 1. Opis przedmiotu zamówienia.
 2. Wykaz dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich do utrzymania w ciągu roku.
 3. Drogi do mechanicznego zamiatania.
 4. Wykaz koszy ulicznych do opróżniania.
 5. Wykaz miejsc objętych oczyszczaniem Strefy Płatnego Parkowania
 6. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
 7. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania,
 8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
 9. Wykaz usług.
 10. Wykaz sprzętu.
 11. Informacja o grupie kapitałowej,

        12. Formularz oferty.

              formularz cenowy

        13. Projekt umowy.

        Zmiana siwz z dnia 24.02.2020