Przetarg nieograniczony dot: utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego Kościana

 Ogłoszenie nr 513774-N-2020 z dnia 18.02.2020 r. - dot: utrzymania czystości w budynkach Urzędu Miejskiego Kościana.

 

Siwz

  1. Projekt umowy.

             oświadczenie o prowadzeniu rachunku

          2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

          3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

          4. Informacja o grupie kapitałowej.

          5. Wykaz usług.

          6. Formularz oferty.

          7. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.

          8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.02.2020 r.

          9. Zmiana siwz z dnia 24.02.2020 r.

         10. Załącznik graficzny.