Utrzymanie terenów zieleni miejskiej w mieście Kościanie

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr 522456-N-2020 z dnia 11.03.2020 r. - utrzymanie terenów zieleni miejskiej w Kościanie

SIWZ

1. Opis przedmiotu zamówienia dla części I.

    Opis przedmiotu zamówienia dla części II.

2. Powierzchnia terenów zielonych przeznaczonych do utrzymania dla części I.

3. Powierzchnia terenów zielonych przeznaczonych do utrzymania dla części II.

4. Wykaz terenów do obsadzenia i pielęgnacja kwiatów.

5.Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

6.Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.

7.Zobowiązanie podmiotu trzeciego.

8.Wykaz usług dla części I.

9.Wykaz usług dla części II.

10. Grupa kapitałowa.

11. Formularz oferty dla części I.

12. Formularz oferty dla części II.

      Formularz cenowy dla części II.

13. Projekt umowy dla części I.

14. Projekt umowy dla częśći II.

      Oświadczenie o prowadzeniu rachunku

15. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 19.03.2020 r.

16. Zmiana siwz z dnia 19.03.2020 r.

17. NOWY  OBOWIĄZUJĄCY FORMULARZ CENOWY  DOT: II  CZĘŚCI  POSTĘPOWANIA.