Deklaracja dostępności

Dostępność

 

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gmina Miejska Kościan zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U z 2019 poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip.html

Data publikacji strony internetowej

2003-04-27

Data ostatniej istotnej aktualizacji

2019-05-20

Podmiot

Gmina Miejska Kościan

Adres strony internetowej

https://bip3.wokiss.pl/koscianm/bip.html

Status zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Data sporządzenia: 2020-03-20

Skróty klawiszowe służące do przemieszczania się po elementach strony

Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą standardowych skrótów klawiszy
TAB, SHIFT+TAB, ENTER.
Graficzne przeglądarki internetowe umożliwiają powiększenie lub pomniejszenie widoku wyświetlanej strony. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:
Firefox, Chrome, Internet Explorer:
[CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
[CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok
[CTRL] oraz [0] aby przywrócić pierwotny widok
W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności.
Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

Osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają wszelkich starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności. Dokładamy wszelkich starań by zdjęcia zawarte w serwisie posiadały zdefiniowane alternatywne opisy, aby ich treść była zrozumiała dla osób niewidomych.

Dostępność architektoniczna budynku

Siedziba Urzędu Miejskiego Kościana mieści się przy al. Tadeusza Kościuszki 22 w Kościanie.

Siedziba Urzędu Stanu Cywilnego w Kościanie ul. Rynek 1 (Ratusz) obecnie znajduje się w przebudowie. W ramach prac wykonane zostaną udogodnienia architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Informacja do dostępności języka migowego

Zgodnie z ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mają prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego.
Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącą osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
W Urzędzie Miejskim Kościana zapewnia się dostęp do świadczenia usług tłumacza wpisanego do rejestru prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego:

Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się do Urzędu Miejskiego Kościana, co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem załatwienia sprawy z wyłączeniem sytuacji nagłych, kontaktując się:
pisemnie:

telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie

Wniosek o skorzystanie ze świadczenia

Film informacyjny na Youtube - Tłumacz MIGAM w Urzędzie Miejskim Kościana

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:
e-mail: koscian@koscian.pl, numer telefonu +48 65 512-11-11 
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Lista aplikacji mobilnych

eKoscian - aplikacja mobilna prezentująca wybrane informacje oraz dane dostępowe z poziomu Platformy Usług Publicznych. Aplikacja pozwala również użytkownikom na wysyłanie zgłoszeń wraz ze zdjęciem bezpośrednio do Urzędu.
Linki do pobrania: Google Play Microsoft Store