Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 30.12.2008 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2008 rok

XXV/263/08

263.pdf

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10 

2.

wykazu wydatków w budżecie Miasta Kościana, których nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008

XXV/264/08

 264.pdf

Załącznik nr 1

3.

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie miasta Kościana przez inne podmioty niż jednostki samorządu terytorialnego i ministrów

XXV/265/08

265.pdf 

4.

uchwalenia budżetu miasta Kościana na 2009 rok

XXV/266/08

266.pdf

Zał. nr 1

Zał. nr 2

Zał. nr 3

Zał. nr 4

Zał. nr 5

Zał. nr 6

Zał. nr 7

Zał. nr 8

Zał. nr 9

Zał. nr 10

Zał. nr 11

Zał. nr 12

Zał. nr 13

Zał. nr 14

Zał. nr 15

 

5.

ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród w roku 2009

XXV/267/08

267.pdf 

6.

zmiany uchwały nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 listopada 2005 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach i przedszkolach, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i psychologów szkolnych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

XXV/268/08

268.pdf 

7.

przyjęcia przez Gminę Miejską Kościan zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi na terenie Gminy Miejskiej Kościan w zakresie zimowego utrzymania dróg, bieżącego utrzymania czystości i pielęgnacji zieleni przydrożnej

XXV/269/08

 269.pdf

8.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXV/270/08

270.pdf 

9.

zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2009 rok

XXV/271/08

271.pdf