Uchwały podjęte na XXXVI sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 21.01.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zatwierdzenia taryf  dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków w mieście Kościanie

XXXVI/379/10

379 

2.

aneksu nr 4 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego
z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt  i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie
i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

XXXVI/380/10

380 

3.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXXVI/381/10

381 

4.

wygaśnięcia mandatu radnego

XXXVI/382/10

 382

5.

skargi dotyczącej działalności Burmistrza Miasta Kościana

XXXVI/383/10

383