Uchwały podjęte na XXXVIII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 25.03.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

przyjęcia Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich

i Poprzemysłowych miasta Kościana na lata 2010 - 2015

XXXVIII/398/10

398 

program rewitalizacji 1-51 (1,77 MB)

program rewitalizacji 52-70 (1,08 MB)

program rewitalizacji 71-81 (1,47 MB)

program rewitalizacji 82-102 (1,46 MB)

program rewitalizacji 103-133 (530 KB)

2.

ustalenia opłat za usługi świadczone w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan - rozstrzygnięcie nadzorcze Woj.Wielk. KN.Le.0911-106/10: nieważność § 2 ust. 1 pkt 3, § 2 ust. 1 pkt 4, § 2 ust. 1 pkt 5, § 2 ust. 3, § 3 ust. 2 pkt 1, § 4 ust. 1 w zakr. słów ,,i pkt3-5'',  § 4 ust. 4 w zakresie słów ,,i w pkt3-5"

XXXVIII/399/10

399 

3.

zmian budżetu miasta Kościana na 2010 rok

XXXVIII/400/10

400

zal. 1

zal. 2

zal. 3

zal. 4

zal. 5

zal. 6

zal. 7

zal. 8 

4.

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Wolontariat - szansą dla aktywnych” opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”

XXXVIII/401/10

401 

5.

przeprowadzenia kontroli okresowej za 2009 r. Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie

XXXVIII/402/10

402 

6.

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale nr XXXVII/390/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 25 lutego 2010 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/299/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród

XXXVIII/403/10

403