Uchwały podjęte na XLIII sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 16.09.2010 r.

 

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej na terenie miasta  Kościana na 2011 r.

XLIII/441/10

 441

2.

podatku od nieruchomości na 2011 rok

XLIII/442/10

 442

3.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok

XLIII/443/10

 443

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

4.

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kościańskiemu

XLIII/444/10

 444

5.

uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLIII/445/10

 445

zał. 1 (964KB)

zał. 2 (955KB)

zał. 3

zał. 4

6.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Bączkowskiego, Marcinkowskiego
i kanałem Obry- orzeczono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wlkp. z 21.10.2010 r. nr KN.Le.3.0911-276/10

XLIII/446/10

 446

zał. 1 (845KB)

zał. 2, 3, 4

7.

uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie na os. Konstytucji 3 Maja zatwierdzonego uchwałą nr XI/109/07 Rady Miejskiej Kościana z dnia 13 sierpnia 2007 r.

XLIII/447/10

 447

zał. 1 (927KB)

zał. 2, 3, 4

8.

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie pomiędzy ul. Nacławską, ul. Wyzwolenia i torami PKP - orzeczono nieważność uchwały - rozstrzygnięcie nadzorcze Woj. Wlkp. z 21.10.2010 r. nr KN.Le.3.0911-277/10

XLIII/448/10

 448

zał. 1 (947KB)

zał. 2, 3, 4

9.

zmiany uchwały nr XLI/431/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy Al. Tadeusza Kościuszki

XLIII/449/10

 449

10.

sprzedaży nieruchomości gruntowych położonych w Kościanie przy ul. Klemensa Kruszewskiego

XLIII/450/10

 450

11.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu pomieszczeń oraz budowli znajdujących się na nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Maya 26 na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym

XLIII/451/10

 451

12.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym na pomieszczenie znajdujące się w budynku położonym na nieruchomości przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

XLIII/452/10

 452

13.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym na pomieszczenie znajdujące się w budynku położonym przy ul. Wały Żegockiego 2 w Kościanie

XLIII/453/10

 453

14.

wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym na część nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie na Os. Gen. Władysława Sikorskiego

XLIII/454/10

 454

15.

wyrażenia  zgody na  przyjęcie darowizny

XLIII/455/10

 455

16.

wyrażenia  zgody na  przyjęcie darowizny

XLIII/456/10

 456

17.

zmiany uchwały Nr XV/156/03 Rady Miejskiej Kościana z dnia 30  października  2003 roku 

XLIII/457/10

 457

18.

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Mali poszukiwacze i zaczarowany zajączek”, złożonego w odpowiedzi na konkurs nr POKL/9.5/1/09 opracowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

XLIII/458/10

 458

19.

zmiany uchwały nr X/98/07 Rady Miejskiej Kościana w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Kościanie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

XLIII/459/10

 459

20.

określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

XLIII/460/10

 460

21.

określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

XLIII/461/10

 461

22.

przyjęcia wyników kontroli  Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana  

XLIII/462/10

 462

23.

utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego

XLIII/463/10

 463