Uchwała podjęta na XLIV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 25.10.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

wyrażenia zgody na zabezpieczenie środków w budżecie na dofinansowanie projektu inwestycyjnego realizowanego w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przez Powiat Kościański w partnerstwie z Gminą Miejską Kościan

XLIV/464/10

 464