Uchwały podjęte na XLV sesji Rady Miejskiej Kościana w dniu 28.10.2010 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XLV/465/10

 465

2.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na terenie miasta Kościana

XLV/466/10

 466

3.

zmian budżetu Miasta Kościana na 2010 rok

XLV/467/10

 467

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

zał. 10

4.

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego
w Kościanie – „Śródmieście”

XLV/468/10

 468

załącznik graficzny

5.

aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kościana

XLV/469/10

 469

6.

aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze miasta Kościana

XLV/470/10

 470

7.

sprzedaży nieruchomości gruntowej położonej w Kościanie przy ulicy Wyzwolenia

XLV/471/10

 471

8.

wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu na okres do 10 lat w trybie bezprzetargowym na pomieszczenia znajdujące się w budynku położonym przy ul. Bernardyńskiej 2 w Kościanie

XLV/472/10

 472

9.

zmiany uchwały nr XXVIII/299/09 Rady Miejskiej Kościana z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków oraz nagród

XLV/473/10

 473

10.

programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2011

XLV/474/10

 474

11.

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011

XLV/475/10

 475

12.

uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011

XLV/476/10

 476

13.

określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji - rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 24.11.2010 r. nrKN.Le.3.0911-335/10 - nieważność § 5 w zakresie publikacji w Dzienniku Urzędowym

XLV/477/10

477

14.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XLV/478/10

478

15.

zatwierdzenia i przystąpienia do realizacji projektu „Instytut Młodego Człowieka”, złożonego i wyłonionego w naborze wniosków ogłoszonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w trybie systemowym, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych, „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

XLV/479/10

479