Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXI sesji Rady w dniu 31.01.2013 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kościan

XXI/205/13

 205

2.

udzielania dotacji w 2013 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków

XXI/206/13

 206

3.

wyrażenia zgody na odpłatne przyjęcie prawa służebności przesyłu

XXI/207/13

 207

4.

wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Kościanie przy ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 6

XXI/208/13

 208

5.

emisji obligacji komunalnych

XXI/209/13

 209

6.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XXI/210/13

 210

zał. 1

zał. 2

zał. 3

7.

zmiany uchwały Rady Miejskiej Kościana Nr X/92/11 z dnia 27 października 2011 r.

XXI/211/13

 211

8.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXI/212/13

 212

9.

planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana na 2013 rok

XXI/213/13

 213