Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXV sesji Rady w dniu 05.09.2013 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

1.

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli i innych pracowników pedagogicznych oraz zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kościan

XXV/249/13

 249

2.

zmiany uchwały nr XV/139/12 Rady Miejskiej Kościana z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia pomocy społecznej – Dom Dziennego Pobytu w Kościanie

XXV/250/13

 250

3.

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Pyrzyce

XXV/251/13

 251

4.

zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kościan

XXV/252/13

 252

zał. 1

zał. 2

objaśnienia

5.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok

XXV/253/13

 253

zał. 1

zał. 2

zał. 3

zał. 4

zał. 5

zał. 6

zał. 7

zał. 8

zał. 9

6.

nadania nazw ulicom

XXV/254/13

 254

7.

wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Kościan

XXV/255/13

 255

8.

wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

XXV/256/13

 256

9.

wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych

XXV/257/13

 257

10.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu na okres do 3 lat

XXV/258/13

 258

11.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym

XXV/259/13

 259

12.

wyników kontroli Ośrodka Rehabilitacyjnego w Kościanie za 2012 rok

XXV/260/13

 260

zał.

13.

przekazania skargi

XXV/261/13

 261

14.

przyjęcia wyników kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Kościana

XXV/262/13

 262