Budżet

 
 
 W zakresie zadań własnych na rok 2020 budżet wynosi: 623.323,00 zł
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za I kwartał 2020 r.