Zarządzenie nr 404/09 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 11 maja 2009r. w sprawie: powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów

Zarządzenie nr  404/09

Burmistrza Miasta Kościana

 z dnia 11 maja 2009r.

 

w sprawie: powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych w celu  przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego.

                 

                  Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia  2001r. -  Ordynacja wyborcza  do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

/tekst jednolity z 2007r. Dz.U. Nr 190, poz.1360 ze zmianą/ w związku z art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. Ordynacja Wyborcza do Parlamentu Europejskiego /Dz. U. Nr 25, poz. 219 ze zmianami/ zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze na terenie miasta Kościana w celu

przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień        7 czerwca 2009r.

Składy komisji stanowią załączniki od nr 1 do nr 14 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Kościana oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Kościana.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załącznik nr 1