Zarządzenie Nr 611/10 Burmistrza Miasta Kościana z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie: powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych.

Zarządzenie Nr   611/10

Burmistrza Miasta Kościana

                                               z dnia 2 czerwca 2010r.

 

w sprawie: powołania na terenie miasta Kościana obwodowych komisji wyborczych.

                

            Na podstawie art. 16 ust.1 ustawy z dnia 27 września 1990r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2010r. Nr 72, poz. 467) zarządzam, co następuje:

 

            § 1. Powołuje się obwodowe komisje wyborcze na terenie miasta Kościana w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010r.

Składy komisji stanowią załączniki od nr 1 do nr 14 do niniejszego zarządzenia.

 

            § 2. Składy obwodowych komisji wyborczych podaje się do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego Kościana oraz w siedzibach tych komisji.

 

            § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.