Uchwała nr XXXIX/404/10 Rady Miejskiej Kościana z dnia 15 kwietnia 2010 roku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kościana z tytułu wykonania budżetu Miasta za 2009 rok

Uchwała nr XXXIX/404/10 RM Kościana z dnia 15 kwietnia 2010 roku