PROJEKT BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA 2012 ROK

1. Projekt uchwały Rady Miejskiej Kościana w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
2. Załączniki
    załącznik nr 1. Dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
    załącznik nr 2. Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
    załącznik nr 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2012 roku
    załącznik nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 roku
    załącznik nr 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2012 roku
    załącznik nr 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu UE, EFTA i innych środków ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, których realizacja kończy się w 2012 roku
    załącznik nr 7. Zadania majątkowe, których realizacja kończy się w 2012 roku
    załącznik nr 8. Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej w 2012 roku
    załącznik nr 9. Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2012 roku dla Samorządowych Zakładów Budżetowych
    załącznik nr 10. Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2012 roku
    załącznik nr 11. Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku
    załącznik nr 12. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2012 roku
    załącznik nr 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii
    załącznik nr 14. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2012 roku
3. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2012 rok
4. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Kościan za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału
5. część A
    Informacja o sytuacji finansowej Gminy Miejskiej Kościan ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach
    część B
    Wykaz spłaty zadłużenia Miasta Kościana w latach 2011-2021