Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji

Uchwała Nr SO-0950/13/12/Ln/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 kwietnia 2012 roku w sprawie wydania na wniosek emitenta opinii o możliwości wykupu emitowanych obligacji