Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2011

Uchwała Nr SO-0954/38/12/Ln/2012 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 24 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2011