Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami

Uchwała Nr SO-0954/20/12/Ln/2011 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 kwietnia 2011 roku w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Kościana za rok 2010 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
treść uchwały