Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana

Uchwała Nr SO-952/II/26/12/Ln/2010 Składu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 14 grudnia 2010 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Kościana