ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Kościan dn. 07.11.2013 r.  

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY.

Nr sprawy - 9/ZP/2013

Zgodnie  § 30 ust. 8  Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich  Sp. z o.o. zawiadamia się, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielanie zamówienia , w trybie przetargu nieograniczonego  na kompleksową dostawę energii elektrycznej obejmującą sprzedaż oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej oferta z nr 1 z ENEA SA ul. Górecka 1, 60-201 Poznań została uznana za  najkorzystniejszą.

W/w oferta otrzymała 100 punktów wg kryterium oceny określonym w SIWZ.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie § 30  ust.10 w/w regulaminu  umowa w sprawie realizacji  zamówienia może zostać zostanie natychmiast, z pominięciem obowiązujących terminów.