PROJEKT BUDŻETU GMINY MIEJSKIEJ KOŚCIAN NA 2014 ROK

 1.Projekt uchwały Rady Miejskiej Kościana w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok

2. Załączniki:

    Załącznik nr 1. Dochody budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2014 roku

    Załącznik nr 2. Wydatki budżetu Gminy Miejskiej Kościan w 2014 roku

    Załącznik nr 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie Miejskiej odrębnymi ustawami w 2014 roku

    Załacznik nr 4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku

    Załącznik nr 5. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Miejskiej ustawami, które podlegają przekazaniu do   budżetu państwa w 2014 roku

    Załączniki nr 6. Wydatki majątkowe

    Załącznik nr 7. Przychody i rozchody budżetu Gminy Miejskiej w 2014 roku

    Załącznik nr 8. Dotacje przedmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2014 roku dla samorządowych zakładów budżetowych

    Załącznik nr 9. Dotacje podmiotowe z budżetu Gminy Miejskiej w 2014 roku

    Załącznik nr 10. Dotacje celowe z budżetu Gminy Miejskiej realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku

    Załącznik nr 11. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2014 roku

    Załącznik nr 12. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

    Załącznik nr 13. Realizacja zadań związanych z ochroną środowiska w 2014 roku

3. Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2014 rok

4. Informacja o przewidywanym wykonaniu dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Koscian za rok poprzedzający rok budżetowy sporządzona wg stanu na koniec III kwartału

    Rb 27S

    Rb 28S

5. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Miejskiej Kościan ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego stanu zadłużenia, a także prognozy zadłużenia w roku budżetowym oraz kolejnych latach

    część A

   Wykaz spłaty zadłużenia miasta Kościana w latach 2013-2021

    część B