Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXVII sesji Rady w dniu 28.11.2013 r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych dla ,,Wodociągów Kościańskich'' Sp. z o.o. na lata 2014 - 2016

XXVII/272/13

 272

 

2.

określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych

XXVII/273/13

 273

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 02.12.2013 r.
poz. 6767
LINK

3.

wysokości stawek dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Dróg w Kościanie na 2014 rok

XXVII/274/13

 274

 

4.

zmian budżetu Gminy Miejskiej Kościan na 2013 rok

XXVII/275/13

 275

zal. 1

zal. 2

zal. 3

zal. 4

zal. 5

zal. 6

 

5.

wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu pomieszczeń, w budynkach położonych w Kościanie przy ul. Bernardyńskiej 2 i ul. Wały Żegockiego 2

XXVII/276/13

 276

 

6.

uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014

XXVII/277/13

 277

 

7.

Programu współpracy Gminy Miejskiej Kościan z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014

XXVII/278/13

 278

 

8.

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego oraz szkół prowadzonych na terenie miasta Kościana przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż Gmina Miejska Kościan oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania tych dotacji

XXVII/279/13

 279

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 30.12.2013 r. poz. 7507
LINK

rozstrzygnięcie nadzorcze RIO
LINK

9.

aneksu nr 8 do porozumienia międzygminnego z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie powierzenia gminie Śrem zadania związanego z prowadzeniem schroniska dla bezdomnych zwierząt i ochroną przed bezdomnymi zwierzętami, polegającego na rozbudowie i eksploatacji międzygminnego schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gaju

XXVII/280/13

 280

 

10.

upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

XXVII/281/13

 281

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 13.12.2013 r. poz. 7215
LINK

11.

sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwałach Nr XXVI/264/13 oraz Nr XXVI/265/13 z dnia 24 października 2013 roku

XXVII/282/13

 282

opublik. Dz.Urz.Woj.Wielk. z 02.12.2013 r. poz. 6768
LINK