SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO (USC 8)

 

 

SPROSTOWANIE AKTU STANU CYWILNEGO

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego (USC 4) ,

do wglądu:

dokument stwierdzający tożsamość.

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiście, drogą pocztową lub drogą elektroniczną przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą profilu zaufanego lub przez zastosowanie cyfrowego podpisu kwalifikowanego.

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 1 miesiąca od daty wpływu wniosku.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata skarbowa za wydany odpis zupełny po sprostowaniu aktu stanu cywilnego – 39,00 zł. Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą wniesienia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  

 

VII.       UWAGI

 

Podstawą do sprostowania aktu stanu cywilnego są akta zbiorowe, wcześniejsze akty stanu cywilnego tej samej osoby lub akty stanu cywilnego wstępnych.

W przypadku sprostowania na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, dokumenty należy przedłożyć z tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Ewa Berus kierownik urzędu stanu cywilnego

Aneta Mierzyńska zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

tel. 501 976 607

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)