ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO (USC 12)

  

ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o odtworzenie aktu urodzenia (USC 7) lub

wniosek o odtworzenie aktu małżeństwa (USC 8) lub

wniosek o odtworzenie aktu zgonu (USC 9) .

Załączniki:

zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego, w którym powinien znajdować się akt, stwierdzające zniszczenie lub zaginięcie ksiąg,

posiadane dokumenty posiłkowe dotyczące osoby, której dane maja być stwierdzone w odtworzonym akcie,

zaświadczenie z USC Warszawa- Śródmieście i Łódź-Śródmieście o nie figurowaniu aktu w księgach posiadanych przez te urzędy w przypadku, gdy zdarzenie miało miejsce poza granicami kraju.

Do wglądu: dokument stwierdzający tożsamość.

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wniosek o odtworzenie aktu może złożyć osoba, której akt dotyczy, lub

osoba, która wykaże interes prawny lub faktyczny.  

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Maksymalnie do 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.  

 

 IV.       OPŁATY

 

opłata skarbowa – 39,00 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto urzędu, który będzie dokonywał odtworzenia aktu i wyda odpis po odtworzeniu dokumentu.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie składa się do Wojewody, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  

 

VII.       UWAGI

 

Podanie składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego a odtworzenia dokonuje kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt stanu cywilnego lub jest właściwy do przechowywania księgi, w której akt był sporządzony.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Ewa Berus kierownik urzędu stanu cywilnego

Aneta Mierzyńska zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

tel. 501 976 607 

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)