WYDANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO - odpis aktu, zaświadczenie o stanie cywilnym (USC 16)

 

WYDANIE DOKUMENTÓW Z KSIĄG STANU CYWILNEGO, ZAŚWIADCZENIA, ODPISY SKRÓCONE, ZUPEŁNE I NA DRUKACH WIELOJĘZYCZNYCH

 


 

Obecnie wniosek o odpis aktu stanu cywilnego można złożyć za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP w przypadku posiadania podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/odpisy-aktu-stanu-cywilnego/odpis-urodzenia-malzenstwa-oraz-zgonu/wnioskowanie-o-wydanie-odpisu-aktu-stanu-cywilnego-4

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnego(USC 14)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym 

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Do wglądu: dokument tożsamości.

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną przez elektroniczną skrzynkę podawczą za pomocą profilu zaufanego lub przez zastosowanie cyfrowego podpisu kwalifikowanego.

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do 7 dni roboczych w przypadku gdy dokument sporządzony jest w urzędzie stanu cywilnego w Kościanie (i nie jest wpisany do elektronicznej bazy stanu cywilnego).

Jeżeli dokument sporządzony został w innym urzędzie stanu cywilnego (i nie jest wpisany do elektronicznej bazy stanu cywilnego) wówczas termin wydłuża się do 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli dokumenty są dostępne w elektronicznej bazie danych, wówczas odpis aktu uzyskuje się niezwłocznie.

Zaświadczenie o stanie cywilnym otrzymuje się niezwłocznie po złożeniu oświadczenia przez wnioskodawcę.  

 

 IV.       OPŁATY

 

za odpis skrócony – 22,00 zł.,

za odpis zupełny – 33,00 zł.,

za zaświadczenie o dokonanych wpisach lub o ich braku oraz zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego – 24,00 zł.,

zaświadczenie o stanie cywilnym – 38,00 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego w Kościanie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego   

 

VII.       UWAGI

 

O dokumenty stanu cywilnego może ubiegać się osoba, której akt dotyczy, jej wstępny, zstępny, rodzeństwo, małżonek lub przedstawiciel ustawowy, oraz każdy kto wykaże w tym interes prawny.

Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest osobie, której dotyczy. Złożenie wniosku wymaga osobistego stawiennictwa, gdyż niezbędne jest potwierdzenie tożsamości. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Ewelina Pikosz podinspektor urzędu stanu cywilnego

Adrianna Dworczak podinspektor urzędu stanu cywilnego

tel. 501 974 281 

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data:01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)