WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ (USC 10)

 

WPISANIE DO REJESTRU STANU CYWILNEGO AKTU STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONEGO ZA GRANICĄ

 

 

Wpisania zagranicznego aktu do Rejestru Stanu Cywilnego można dokonać w dowolnie wybranym urzędzie.

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o wpisanie do Rejestru Stanu Cywilnego aktu stanu cywilnego, sporządzonego za granicą (USC 6) , załączniki:

Oryginalny odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego z jego tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.,

Do wglądu:

dokument stwierdzający tożsamość.

klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiście, drogą pocztową lub przez konsulat (jeśli osoba mieszka poza granicami Polski).  

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Maksymalnie do 1 miesiąca od daty wpływu wniosku.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata skarbowa za wydany odpis zupełny po wpisaniu zagranicznego dokumentu do Rejestru Stanu Cywilnego  – 50,00 zł.

Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego  

 

VII.       UWAGI

 

Podstawę dokonania wpisu aktu zagranicznego stanowi akt z jego tłumaczeniem, dokonanym przez tłumacza przysięgłego.

Wniosek o wpisanie zagranicznego aktu stanu cywilnego może złożyć:

- osoba, której akt dotyczy,

- wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy.

 

Jeżeli wniosek jest składany za pośrednictwem osób, których akt nie dotyczy (wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonek, przedstawiciel ustawowy), wówczas jest wymagane pełnomocnictwo szczegółowe, upoważniające pełnomocnika do złożenia wniosku o dokonanie wpisu aktu do ksiąg polskich oraz do odebrania odpisów aktu stanu cywilnego.

Transkrypcja jest obligatoryjna, jeżeli polski obywatel, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze, sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żąda dokonania czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego, lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

Pełnomocnictwo udzielone wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu zwolnione jest z opłaty skarbowej. W pozostałych przypadkach winno być opłacone opłatą skarbową w wysokości 17,00 zł.

Kierownik urzędu stanu cywilnego może dostosować pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie, jeżeli taki wniosek został złożony wraz z wnioskiem o dokonanie transkrypcji. Jeżeli wpisywany akt stanu cywilnego nie zwiera wszystkich danych, przewidzianych przez polskie prawo, można dokonać uzupełnienia lub sprostowania treści wpisanego aktu.

W tym celu należy zapoznać się z procedurą sprostowania aktu stanu cywilnego (procedura USC 8) lub uzupełnienia aktu stanu cywilnego (procedura USC 9).

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Ewa Berus kierownik urzędu stanu cywilnego

Aneta Mierzyńska zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

tel.   501 976 607


Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)