UZNANIE OJCOSTWA (USC 15)

 

UZNANIE OJCOSTWA

 

 

Dokonanie uznania ojcostwa jest możliwe w dowolnie wybranym urzędzie stanu cywilnego.

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek (USC 18) – dotyczy dziecka urodzonego

lub

wniosek (USC 18a) –dotyczy dziecka poczętego ale jeszcze nie urodzonego

Do wglądu:

dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste lub paszporty z aktualnymi danymi)

zaświadczenie o wysokości ciąży w przypadku dziecka poczętego ale nie urodzonego.

klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Osobiste stawiennictwo.  

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Przyjęcie oświadczenia następuje niezwłocznie.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłaty skarbowej nie pobiera się.  

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie do sądu rodzinnego wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia odmowy o przyjęciu oświadczenia o uznaniu dziecka.  

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy  

 

VII.       UWAGI

 

Uznanie ojcostwa następuje przez złożenie oświadczenia wiedzy przez mężczyznę a matka dziecka potwierdza ojcostwo mężczyzny – jednocześnie albo w przeciągu trzech miesięcy.

Jeżeli dziecko ukończyło 13 lat wówczas konieczna jest obecność dziecka w chwili uznania ojcostwa.

Można uznać ojcostwo dziecka poczętego ale jeszcze nie urodzonego.

Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli:

- w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od uprawomocnienia wyroku rozwodowego,

- w przypadku matki wdowy – upłynęło 300 dni od daty zgonu małżonka.

Osoby, które ukończyły 16 lat a nie ukończyły 18 roku życia mogą złożyć oświadczenie o uznaniu ojcostwa jedynie przed sądem opiekuńczym. Dotyczy to również sytuacji gdy jedna ze stron nie ukończyła 18 lat.   

Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego. 

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Ewa Berus kierownik urzędu stanu cywilnego

Aneta Mierzyńska zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

tel. 501 976 607 

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)