ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA (USC 19)

 
 
 

 

ZMIANA IMIENIA I NAZWISKA

 

 

 

 

    I.       WYMAGANE DOKUMENTY

 

Wniosek o zmianę imienia i nazwiska (USC 19) , oświadczenia , klauzula informacyjna dot przetwarzania danych osobowych

zgoda drugiego z rodziców na zmianę nazwiska małoletniego dziecka,

w przypadku braku zgody – postanowienie sądu zezwalające na dokonanie zmiany,

zgoda dziecka na zmianę nazwiska (jeżeli ukończyło 13 lat),

w przypadku zmiany nazwiska dla dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej, postanowienie władzy opiekuńczej o ustanowieniu dziecka w rodzinie zastępczej,

zgoda władzy opiekuńczej na zmianę nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej,

do wglądu:

dokument tożsamości

 

   II.       SPOSÓB DOSTARCZANIA DOKUMENTÓW

 

Wniosek w sprawie zmiany nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego lub zastępcy urzędu stanu cywilnego.

Do wglądu dokument tożsamości, gdy wniosek składany jest osobiście)

osoby mieszkające za granicą wniosek o zmianę imienia/nazwiska mogą złożyć za pośrednictwem Konsula RP., wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, któremu wniosek ma być przekazany.  

 

 III.       TERMINY I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY

 

Do miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do dwóch miesięcy od daty złożenia wniosku.  

 

 IV.       OPŁATY

 

Opłata skarbowa za wydaną decyzję w sprawie zmiany imienia/nazwiska – 37,00 zł.

Zwolnione z opłaty skarbowej:

decyzje wydawane na wniosek o przywrócenie nazwisk i imion osobom i  potomkom  osób,

którym bezprawnie je zmieniono.

Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwila złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.

Opłatę skarbową należy wpłacić na konto:

Urząd Miejski Kościana, Al. Kościuszki 22, 64-000 Kościan, Bank Spółdzielczy w Kościanie numer konta 03 8666 0004 0103 7426 2000 0004 w banku, przelewem w bankowości elektronicznej lub w urzędzie stanu cywilnego w terminalu płatniczym za pomocą karty.

 

 

  V.       TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie wnosi się do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem kierownika urzędu stanu cywilnego w Kościanie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 

 VI.       PODSTAWA PRAWNA 

 

Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska

 

VII.       UWAGI

 

Wniosek o zmianę nazwiska i imienia podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami, w szczególności gdy dotyczą zmiany:

- imienia lub nazwiska ośmieszającego lub nie licującego z godnością człowieka,

- na imię lub nazwisko używane,

- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,

- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z przepisami państwa, którego obywatelstwo również się posiada.

 

Wniosek o zmianę nie podlega uwzględnieniu gdy:

- zachodzi uzasadniona obawa, że wnioskodawca ubiega się o zmianę nazwiska w zamiarze ułatwienia sobie działalności przestępczej albo uchylenia się od odpowiedzialności cywilnej lub karnej,

- wnioskodawca ubiega się o zmianę na nazwisko historyczne, wsławione na polu kultury i nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej chyba, że posiada członków rodziny o tym nazwisku lub jest powszechnie znany pod tym nazwiskiem.

Ustawę stosuje się do:

- obywateli polskich,

- cudzoziemców niemających obywatelstwa żadnego państwa, jeżeli mają w Rzeczypospolitej

  Polskiej miejsce zamieszkania,

- cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy.  

 

VIII.       JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

 

Urząd Stanu Cywilnego.  

 

 IX.       PRACOWNICY UDZIELAJĄCY INFORMACJI W SPRAWIE

 

Ewa Berus kierownik urzędu stanu cywilnego

Aneta Mierzyńska zastępca kierownika urzędu stanu cywilnego

tel. 501 976 607 

 

Opracował: Ewa Berus

Data: 23.01.2018 r.

...................................................

(podpis)

Sprawdził: Ewa Berus

Data: 24.01.2018 r.

...................................

(podpis)

Zatwierdził: Łukasz Postaremczak

Data: 01.03.2018 r.

..................................................

(podpis)