ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

 

Nr sprawy – 12/ZP/2014

  

Zawiadamia się, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielanie zamówienia  w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę  2 sztuk dmuchaw promieniowych  z łożyskami powietrznymi na Oczyszczalnię Ścieków w Kiełczewie k. Kościana  przyjęto ofertę  nr 1 złożoną przez firmę ASPAMET Siuta Andrzej Rajsko

ul. Przemysłowa 4E, 32-600 Oświęcim.

 

W/w oferta  została złożona jako jedyna i otrzymała wg kryterium oceny  określonym w SIWZ  100 punktów.

 

Zgodnie z § 30 pkt. 10 Regulaminu wewnętrznego udzielania zamówień sektorowych w Wodociągach Kościańskich Sp. z o.o. umowa w sprawie realizacji w/w zamówienia zostanie podpisana niezwłocznie, z pominięciem obowiązującego terminu.