Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXIX sesji Rady w dniu 30.03.1993r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

uchwalenia budżetu miasta Kościana na 1993r. oraz upoważnienia Zarządu Miasta Kościana do dokonywania określonych zmian w budżecie miasta i zaciągania zobowiązań w zakresie inwestycji

XXIX/257/93

 257

 

2.

utracenia mocy zarządzenia nr 5/86 z dnia 24 marca 1986r. Naczelnika Miasta Kościana w sprawie podziału miasta Kościana na strefy w celu ustalenia opłat rocznych za tereny państwowe (D. U. woj. leszczyńskiego Nr 6, poz. 59 z 1986r.)

XXIX/258/93

 258

 

3.

zmiany granic administracyjnych miasta Kościana

XXIX/259/93

 259

 

4.

nieodpłatnego przyjęcia terenu pod oczyszczalnię ścieków dla miasta Kościana

XXIX/260/93

 260

 

5.

nabycia gruntu pod ulicę Kruczkowskiego

XXIX/261/93

 261

 

6.

oddania w wieczyste użytkowanie gruntu na uzupełnienie istniejącej działki budowlanej przy ul. Zawadzkiego 39

XXIX/262/93

 262

 

7.

przeznaczenia na cele nierolnicze gruntów rolnych

XXIX/263/93

 263

 

8.

przyjęcia wieloletniego programu uciepłownienia miasta Kościana

XXIX/264/93

 264

 

9.

zmiany Uchwały Nr XXVI/236/92 z dnia 15 grudnia 1992r. w sprawie wyrażenia stanowiska odnośnie ustanowienia powiatu w Kościanie

XXIX/265/93

 265