Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXVI sesji Rady w dniu 23.11.1993r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

wyrażenia opinii o przejęciu szkół

XXXVI/332/93

 332

 

2.

przyjęcia zaleceń pokontrolnych Komisji Rewizyjnej

XXXVI/333/93

 333

 

3.

oddania w użytkowanie wieczyste Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska" nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Składowej

XXXVI/334/93

 334

 

4.

wykupu gruntu zajętego pod ujęcie wody

XXXVI/335/93

 335

 

5.

oddania w użytkowanie wieczyste Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem" nieruchomości zabudowanych

XXXVI/336/93

 336

 

6.

odmowy oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Poligraficznej Spółdzielni Pracy nieruchomości położonej w Kościanie przy ul. Dworcowej 2

XXXVI/337/93

 337

 

7.

odmowy oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Powszechnej Spółdzielni Spożywców „Społem" terenu przy ul. Chłapowskiego w Kościanie

XXXVI/338/93

 338

 

8.

odmowy oddania w użytkowanie wieczyste na rzecz Handlowej Spółdzielni „Społem" terenu w Kościanie przy ul. Chłapowskiego

XXXVI/339/93

 339

 

9.

zbycia nieruchomości położonej w Kurzejgórze przy ul. Słonecznej

XXXVI/340/93

 340

 

10.

zmian w budżecie miasta Kościana w 1993r. w zakresie dochodów i wydatków

XXXVI/341/93

 341

 

11.

zatwierdzenia uchwał Zarządu Miasta Kościana wprowadzających zmiany w zakresie dochodów i wydatków w budżecie miasta Kościana na 1993r.

XXXVI/342/93

 342

 

12.

przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej

XXXVI/343/93

 343

 

13.

wynagradzania pracowników Miejskiego Zespołu Usług Projektowych i Nadzoru Inwestorskiego w Kościanie

XXXVI/344/93

 344
 załącznik

 

14.

zmiany Uchwały Nr XXXV/320/93 Rady Miejskiej Kościana z dnia 12 października 1993r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu miasta Kościana na 1994r. oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

XXXVI/345/93

 345

 

15.

wstrzymania pożyczki dla Spółki Wodno-Ściekowej „Kościan"

XXXVI/346/93

 346

 

16.

wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym

XXXVI/347/93

 347