Uchwały Rady Miejskiej Kościana podjęte na XXXVII sesji Rady w dniu 21.12.1993r.

Lp.

Uchwała w sprawie

Numer uchwały

Tekst uchwały

Uwagi

1.

przejęcia prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego im. Oskara Kolberga w Kościanie jako zadanie własne

XXXVII/348/93

 348

 

2.

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 1994r.

XXXVII/349/93

 349

 

3.

określenia stawek podatku od środków transportowych na 1994r.

XXXVII/350/93

 350

 

4.

ustalenia stawek podatku od posiadania psów, terminów płatności i sposobów jego poboru w 1994r.

XXXVII/351/93

 351

 

5.

wprowadzenia opłaty administracyjnej na 1994r. za czynności urzędowe wykonane przez Urząd Miejski w Kościanie nie podlegające przepisom ustawy o opłacie skarbowej

XXXVII/352/93

 352

 

6.

przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej

XXXVII/353/93

 353

 

7.

zatwierdzenia uchwał Zarządu Miasta Kościana wprowadzających zmiany w zakresie dochodów i wydatków w budżecie miasta Kościana na 1993r.

XXXVII/354/93

 354

 

8.

zmian w budżecie miasta Kościana w 1993r. w zakresie dochodów i wydatków

XXXVII/355/93

 355