Przetarg nieograniczony- Kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego do celów grzewczych i kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego do kuchni w budynku przy ulicy Mickiewicza 12 w

Przetarg nieograniczony- Kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego do celów grzewczych i kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego do kuchni w budynku przy ulicy Mickiewicza 12 w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

bip.koscian.pl/koscianm/bip/zamowienia-publiczne/zespol-szkol-nr-1.html


Kościan: kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego do celów grzewczych i kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego do kuchni w budynku przy ulicy Mickiewicza 12 w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie
Numer ogłoszenia: 286234 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

V

zamówienia publicznego

 

zawarcia umowy ramowej

 

ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół nr 1 w Kościanie , ul. Mickiewicza 12, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 0-65 5120490, 5119383, faks 0-65 5114143.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego do celów grzewczych i kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego do kuchni w budynku przy ulicy Mickiewicza 12 w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego do celów grzewczych i kompleksowa dostawa gazu ziemnego zaazotowanego do kuchni w budynku przy ul. Mickiewicza 12 w Zespole Szkół nr 1 w Kościanie.2.Zamawiający do tej pory dysponował dwiema umowami na kompleksową dostawę gazu:1) gaz ziemny zaazotowany Lw ( Gz-41,5) przy ciśnienie nie niższym niż 150kPa w taryfie S-5, moc zamówienia 392 kWh/h 2)gaz ziemny zaazotowany Lw przy ciśnieniu nie niższym niż 1,75 kPa w taryfie S-2.12T, moc zamówienia do 110 kWh/h. 3.Gaz ma być dostarczany do punktu zdawczo-odbiorczego, którym jest zespół urządzeń gazowych, służących do przyłączenia sieci wewnętrznej, będącej własnością Zamawiającego z siecią gazową operatora systemu. 4. Urządzenie grzewcze zasilane z przyłącza o grupie taryfowej S-5:1) kocioł wodny G524 Budreus o mocy 628 kW, 5.Urządzenie grzewcze zasilane z przyłącza o grupie taryfowej S-2.12T: 1)Taboret gazowy każdy o mocy 13,5 kW, 2)Taboret gazowy każdy o mocy 13,5 kW,3)Taboret gazowy każdy o mocy 13,5 kW, 4) Kuchenka gazowa z piekarnikiem o mocy 18,0 kW. 6. Szacunkowe zapotrzebowanie gazu w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r. wynosi do grupy taryfowej S-5: 2 273 646 kWh, dla grupy taryfowej S-2.12T: 37 836 kWh. 7. Zestawienie zużycia gazu w poszczególnych miesiącach zawarta jest w zał. nr 1 do siwz. 8. Dostawa gazu ma się odbywa na podstawie umowy zawierającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu (kompleksowej) i być wykonywana na warunkach, określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.). 9.Zamawiający jest zwolniony od akcyzy na wyroby gazowe, zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym - tj. Dz. U z 2015, poz. 752..

II.1.5)

 

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.12.30.00-7, 65.20.00.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 36.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: nie dotyczy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawca spełni powyższy warunek, jeśli przedstawi aktualną koncesję, wydaną przez Prezesa Urzędu regulacji Energetyki w zakresie obrotu paliwami gazowymi.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Upoważnienie osób podpisujących ofertę musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy, to do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej notarialnie.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)

 

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zmiana ceny oferty może nastąpić po zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nowej taryfy,tj. w szczególności nowych cen i stawek stosowanych do rozliczeń z odbiorcami. Zmiana nastąpi zgodnie ze skutkami zmiany taryfy. 2. Zmiana cen jednostkowych, określonych dla kompleksowej dostawy gazu, może ulec zmianie w przypadku ustawowej zmiany podatku akcyzowego lub stawki podatku Vat.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.koscian.pl/koscianm/bip/zamowienia-publiczne/zespol-szkol-nr-1.html
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół nr 1, ul. Mickiewicza 12, Księgowość.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.11.2015 godzina 10:30, miejsce: Zespół Szkół nr 1, ul. Mickiewicza 12, Sekretariat na I piętrze..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

                                                                                                                                                                        /-/ Małgorzata Ratajczak

                                                                                                                                                                        Dyrektor Zespołu Szkół nr 1  w Kościanie 

swiz

1. zestawienie zużycia gazu 

2. oświadczenie  z art. 22 ustawy

3. oświadczenie z art. 24 ustawy

4. informacja o przynalezności do grupy kapitałowej

5. informacja o nieprzynależnosci do grupy kapitałowej 

6. formularz oferty  

7. formularz cenowy 

 

Pytania i odpowiedzi do siwz

Zmiana siwz