logo logo
logo bip
USTALENIE PISOWNI IMIENIA I NAZWISKA (USC XXI)
Ustalenie pisowni imienia i nazwiska
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 listopada 2005r. w sprawie jednolitego tekstu ustawy o zmianie imion i nazwisk (Dz.U.z 2005 Nr 233, poz. 1992),  ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U z 2006r. nr 225, poz.1635 z późniejszymi zmianami).
 
I    Wymagane dokumenty
-    ankieta osw_dz.doc i wniosek ankieta o ustalenie pisowni lub brzmienia imienia lub nazwiska
-    odpis skrócony aktu urodzenia wnioskodawcy/dla urodzonych poza Kościanem/
-    odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli pozostaje w związku małżeńskim /jeżeli związek został zawarty poza Kościanem/
-    odpis zupełny aktu urodzenia małoletniego dziecka, jeżeli ustalenie pisowni lub brzmienia imienia i nazwiska dotyczy małoletniego dziecka/ dla urodzonych poza Kościanem/
-    zgoda drugiego z rodziców, gdy ustalenie pisowni lub brzmienia nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, a dotyczyć ma również małoletniego dziecka USC 19(*.word) , USC 19(*.pdf)
-    zgoda dziecka gdy ukończyło 14 lat osw_rodz.doc
-    do wglądu dowód osobisty
 
II    Opłaty
 
   Opłata skarbowa
-    za wydaną decyzję w sprawie ustalenia pisowni lub brzmienia imienia i nazwiska - 22 zł
      Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku. Dowód wpłaty stanowi załącznik do wniosku.
Opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu |Miejskiego bądź wpłacić na konto: Urząd Miejski Kościana, 64-000 Kościan, Al.Kościuszki 22, Bank Spółdzielczy w Kościanie 29 1610 1188 0011 5153 2000 0011.
 
III  Termin załatwienia sprawy
Do miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy
 
IV  Jednostka prowadząca sprawę
Urząd Stanu Cywilnego w Kościanie
Tel. (065) 512 00 10
Ul. Rynek 1
 
V   Tryb odwoławczy
Odwołanie wnosi się do  Wojewody Wielkopolskiego, za pośrednictwem kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.
    
                                        
VI  Dodatkowe informacje
-    w razie wątpliwości pisownię lub brzmienie imienia i nazwiska ustala Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego na wniosek strony. Czynność powyższą obejmuje również dostosowanie pisowni imion i nazwisk do zasad pisowni polskiej zgodnie z fonetycznym brzmieniem
-    osoby zamieszkałe w Polsce składają wniosek do kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania
-    osoby zamieszkałe za granicą składają wniosek za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej